Algemene voorwaarden

BEMIDDELING

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige)
(rechts)handelingen tussen TAX & COUNT (“T&C”) en opdrachtgever, ook wanneer die niet mochten leiden tot of verband houden met een overeenkomst. Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met T&C aangegane overeenkomst geen werking toe. Als er toch sprake mocht zijn van (mede-)toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever, prevaleren bij strijd tussen bepalingen de Algemene Voorwaarden van T&C.

2 Offertes en totstandkoming overeenkomst
2.1 Iedere offerte is vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Een
offerte is veertien dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:
- De opdrachtgever aanvaardt een schriftelijke offerte mondeling of schriftelijk onverkort en ongewijzigd.
- T&C geeft voor de opdrachtgever merkbaar uitvoering aan - een gedeelte van - een gedane offerte en de opdrachtgever protesteert daartegen niet onmiddellijk.
- De opdrachtgever verzoekt aan T&C - gedeeltelijk - uitvoering te geven aan een offerte met afwijkingen van ondergeschikte betekenis; de voorgestelde afwijkingen maken dan geen deel uit van de overeenkomst.
- Indien T&C met toestemming van de werkgever werkzaamheden gaat verrichten terwijl nog geen
overeenstemming is bereikt over de vergoeding en/of de betalingscondities of andere essentiële bepalingen is opdrachtgever in ieder geval een vergoeding verschuldigd volgens de artikelen 7 en 8 conform de alsdan bij T&C geldende tarieven. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever zijn/haar curriculum vitae van T&C heeft toegestuurd gekregen, of wanneer de kandidaat door T&C mondeling is voorgesteld. Voor elke kandidaat door T&C geïntroduceerd en door de opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan T&C het volledige honorarium verschuldigd overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

3 Wijzigingen en aanvullingen
3.1 T&C is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanpassingen aan het bovenstaande worden van kracht op datum van plaatsing op de website. Het plaatsen van wijzigingen op de website dient als de kennisgeving aan u te worden geacht. Uw blijvend gebruik van de website dan wel diensten van T&C nadat deze aanpassingen op de website zijn geplaatst, betekent dat u ze accepteert en ermee instemt hierdoor gebonden te zijn. T&C raadt aan dat u de website regelmatig bezoekt om te zien of deze voorwaarden gewijzigd zijn. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

4 Verplichtingen en medewerking opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever zal aan T&C alle voor de uitvoering van haar opdracht benodigde informatie tijdig en volledig ter beschikking stellen alsmede eventuele werk- en huisregels kenbaar maken. Het eindresultaat van de opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van T&C, maar ook van die van opdrachtgever en externe factoren.
4.2 Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen haar organisatie.

5 Verplichtingen T&C
5.1 T&C zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap uit te voeren.

6 Werkwijze werving en selectie
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal T&C per opdracht een of meer kandidaten bij opdrachtgever introduceren. Daarbij zal T&C zich enerzijds baseren op de door kandidaat verstrekte informatie en gegevens en anderzijds op de door opdrachtgever omschreven vereisten en verstrekte gegevens.
Indien T&C hierbij salarisgegevens van de kandidaat verstrekt op grond van de dan huidige situatie, dan dient voornoemde informatie aangemerkt te worden als een indicatie. Aan voornoemd informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De werkgever dient zelf na te gaan wat het precieze bedrag van het salaris is indien zij dit wensen te weten.
6.2 Opdrachtgever is na introductie vrij de betreffende kandidaat al dan niet aan te stellen.
6.3 Als opdrachtgever besluit 1 of meerdere geïntroduceerde kandidaten aan te stellen - ongeacht in welke functie - is opdrachtgever per aanstelling telkens het volledige honorarium verschuldigd zoals dit is overeengekomen naar aanleiding waarvan de introductie heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook als de opdrachtgever deze kandidaat binnen één jaar na introductie datum aanstelt, ongeacht de functie waarin de aanstelling plaats vindt.
6.4 De gegevens van voorgedragen kandidaten mogen niet zonder toestemming van T&C aan derden worden verstrekt of kenbaar gemaakt. Mocht een voorgedragen kandidaat door tussenkomst van opdrachtgever bij een derde in dienst treden of met een derde een andere overeenkomst aangaan dan is opdrachtgever alsnog het honorarium bij benoeming verschuldigd. Het honorarium wordt in dat geval berekend alsof de kandidaat in dienst was getreden bij opdrachtgever tegen het oorspronkelijk geraamde salaris c.a. dan wel naar het jaarinkomen zoals de kandidaat dit bij de derde krijgt, zulks naar keuze van T&C.
6.5 Indien T&C een kandidaat introduceert bij een opdrachtgever dan wel mondeling of schriftelijk, en dezelfde kandidaat hierna door een andere (derde partij) wordt geïntroduceerd dan wel voorgesteld bij de betreffende opdrachtgever, dan is de opdrachtgever alsnog het volledige afgesproken honorarium bij benoeming verschuldigd aan T&C.
6.6 Indien T&C een kandidaat benadert voor een functie bij een opdrachtgever en de kandidaat bij interesse hierna via een andere route op dezelfde functie gaat solliciteren bij opdrachtgever, dan is de opdrachtgever alsnog het volledige afgesproken honorarium bij benoeming verschuldigd aan T&C.
6.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat en op de opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de kandidaat verstrekte informatie.

7 Honorarium en kosten
7.1 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
7.2 Opdrachtgever is na het voltooien van de opdracht het door T&C in rekening te brengen honorarium verschuldigd. De opdracht wordt voltooid door de ondertekening van de arbeidsovereenkomst door opdrachtgever en kandidaat.
7.3 Opdrachtgever verplicht zich binnen 7 dagen na aanstelling van een kandidaat door ondertekening van de arbeidsovereenkomst T&C hiervan schriftelijk in kennis te stellen met gelijktijdig aanlevering van de gegevens ter bepaling van het aan T&C toekomende honorarium.
7.4 Indien er sprake is van een parttime dienstverband, wordt voor het honorarium gekeken naar het inkomen op fulltime basis, het zijnde in ieder geval 40 uur per week. De facturatie geschiedt ook dienovereenkomstig, op grond van het fulltime basis salaris.
7.5 Het honorarium bedraagt minimaal 20% en maximaal 30% van het tussen de opdrachtgever en de kandidaat overeengekomen bruto jaarinkomen op fulltime basis. Tenzij tussen partijen afwijkende afspraken zijn gemaakt voor de betreffende kandidaat voor wat betreft het honorarium, dan geldt dat bedrag. Het honorarium bedraagt echter minimaal € 7.000,-.

Het bruto jaarinkomen omvat het jaarinkomen inclusief emolumenten, 8% vakantietoeslag, bonussen, provisies, garantiecommissies, vergoedingen, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties alsmede de gelden met betrekking tot een auto-budget en leaseregeling. Indien deze gelden met betrekking tot een auto-budget (nog) niet nader kan worden bepaald wordt deze gesteld op een bedrag van € 5.000,-. In het geval van een on-target jaarinkomen zal dit on-target jaarinkomen worden gehanteerd bij de berekening en bepaling van het verschuldigde honorarium.

7.6 Indien opdrachtgever de opdracht wegens een aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid niet voortzet c.q. beëindigt dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken, is opdrachtgever een honorarium verschuldigd op basis van de door T&C bestede uren tegen een uurtarief van € 180,- tot een maximum van 50% van het te verwachten honorarium. In dit geval zal het maximum volgens artikel 7.3 worden berekend en zo nodig worden geschat.
7.7 Indien de opdracht na de in voormeld lid genoemde situatie binnen een termijn van 6 maanden na stopzetting weer zal worden voortgezet, zal hetgeen op basis van voornoemd lid door de opdrachtgever aan T&C is betaald in mindering strekken op hetgeen opdrachtgever na het voltooien van de opdracht gezien dit artikel verschuldigd zal zijn; deze verrekening geldt alleen als opdrachtgever tijdig al het aan T&C verschuldigde uit de overeenkomst heeft voldaan.
7.8 Als opdrachtgever tijdens de loop van de opdracht besluit het functieprofiel te wijzigen, dan is bij continuering een aanvullend eindhonorarium van 10% van het geraamde bruto jaarinkomen verschuldigd of wordt er een nieuwe procedure gestart en wordt de oude procedure afgesloten conform de geldende condities.

8 Betaling
8.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De factuur wordt overhandigd na voltooiing van de opdracht, de ondertekening van de arbeidsovereenkomst door opdrachtgever en kandidaat (vóór de proeftermijn), waarna de factuurtermijn begint te lopen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de proeftermijn als vermeld in artikel 8.2.
8.2 Indien de door T&C geselecteerde kandidaat binnen de wettelijk toegestane proeftijd na indiensttreding de organisatie verlaat, wordt 50% van de bemiddelings fee gerestitueerd. T&C zal trachten een geschikte kandidaat te vinden voor dezelfde vacature tegen 50% van de oorspronkelijk overeengekomen bemiddelingsfee.
8.3 Indien de factuur niet binnen de betreffende termijn ex artikel 8.1 is voldaan, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente ex artikel 119a B.W. over het openstaande bedrag verschuldigd.
8.4 Indien opdrachtgever na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd conform het volgende tarief: 15% over een bedrag tot € 5.000,-; 10% over het meerdere tot € 10.000,-; 8% over het restant.
8.5 Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van T&C worden gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar maken.
8.6 Alle kosten ter inning van een vordering op opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
8.7 T&C is niet verplicht haar werkzaamheden voort te zetten indien en zolang opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit artikel 8 heeft voldaan.

9 Overmacht
9.1 Indien T&C door een niet toerekenbare tekortkoming als bepaald in lid 2 niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van T&C onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van T&C kan worden verlangd.
9.3 Als een overmachtsituatie langer dan drie maanden heeft geduurd zijn opdrachtgever en T&C gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever zal in dat geval alleen de werkelijk door T&C gemaakte kosten vergoeden.
9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen.

10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 T&C is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade van opdrachtgever of derden in welke vorm dan ook; opdrachtgever vrijwaart T&C voor aanspraken van derden; T&C is in ieder geval nimmer verder aansprakelijk dan het bedrag dat de opdrachtgever aan T&C verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst.
10.2. T&C sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade /verliezen - van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

11 Geschillenbeslechting
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten of opdrachten waarvan deze voorwaarden deel uit maken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover nodig maken partijen een keuze voor toepasselijkheid van het Nederlandse recht.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter tenzij wettelijke voorschriften dit verhinderen. T&C is echter gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de volgens de gewone regels bevoegde rechter.


© 2020 Tax & Count|sitemap|disclaimer
Tax & Count gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.